Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Sallazinos Patisserie en haar wederpartij c.q. opdrachtgever (hierna te noemen: “Opdrachtgever”) en op overeenkomsten van Sallazinos Patisserie met derden die bij de uitvoering worden betrokken.
 2. Eventuele algemene (inkoop) of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Sallazinos Patisserie en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen 

 1. Sallazinos Patisserie kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Sallazinos Patisserie daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sallazinos Patisserie anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sallazinos Patisserie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3: Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. Sallazinos Patisserie is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Sallazinos Patisserie derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Sallazinos Patisserie dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst, waarbij Sallazinos Patisserie zich het recht voorbehoudt om de werkzaamheden te staken zonder gehouden te zijn enige vergoeding, daaronder mede begrepen schade, te betalen aan Opdrachtgever.
 2. Indien door Sallazinos Patisserie of door Sallazinos Patisserie ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 3. Sallazinos Patisserie is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Sallazinos Patisserie de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sallazinos Patisserie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sallazinos Patisserie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sallazinos Patisserie zijn verstrekt, heeft Sallazinos Patisserie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Sallazinos Patisserie ter beschikking heeft gesteld. Sallazinos Patisserie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Sallazinos Patisserie is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Sallazinos Patisserie zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Sallazinos Patisserie gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Sallazinos Patisserie bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Sallazinos Patisserie op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Sallazinos Patisserie een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 9. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Sallazinos Patisserie gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Sallazinos Patisserie daardoor direct of indirect ontstaan.
 10. Indien Sallazinos Patisserie met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Sallazinos Patisserie niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 11. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Sallazinos Patisserie:
 • alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
 • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Sallazinos Patisserie rustende verplichting ingevolge de wet;
 • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
 • of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Sallazinos Patisserie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Sallazinos Patisserie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Sallazinos Patisserie kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Sallazinos Patisserie bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Sallazinos Patisserie kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sallazinos Patisserie op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Sallazinos Patisserie de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Sallazinos Patisserie tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Sallazinos Patisserie gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Sallazinos Patisserie gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Sallazinos Patisserie, zal Sallazinos Patisserie in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Sallazinos Patisserie extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Sallazinos Patisserie anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Sallazinos Patisserie vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Sallazinos Patisserie op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 10. De helft van de kosten van een opgestarte pilot dienen ten alle tijden en dus ook na tussentijds beëindiging of niet voorzetten van een pilot betaald te worden conform de vooraf besproken betalingsvoorwaarden en condities.

Artikel 5: Overmacht

 1. Sallazinos Patisserie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Sallazinos Patisserie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sallazinos Patisserie niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Sallazinos Patisserie of van derden daaronder begrepen. Sallazinos Patisserie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Sallazinos Patisserie zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Sallazinos Patisserie kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Sallazinos Patisserie ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sallazinos Patisserie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6: Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Sallazinos Patisserie aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Sallazinos Patisserie aangegeven. Sallazinos Patisserie is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Sallazinos Patisserie heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Sallazinos Patisserie kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Sallazinos Patisserie kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Sallazinos Patisserie verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Sallazinos Patisserie echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Sallazinos Patisserie geleverde blijft eigendom van Sallazinos Patisserie totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Sallazinos Patisserie gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Sallazinos Patisserie geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Sallazinos Patisserie veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Sallazinos Patisserie daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Sallazinos Patisserie ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Sallazinos Patisserie gerechtigd tot deze penningen. Voorz oveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Sallazinos Patisserie bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval Sallazinos Patisserie zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Sallazinos Patisserie en door Sallazinos Patisserie aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Sallazinos Patisserie zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Indien Sallazinos Patisserie aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Sallazinos Patisserie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sallazinos Patisserie is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens of door incorrect of nalatig handelen van de Opdrachtgever.
 3. Indien Sallazinos Patisserie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sallazinos Patisserie beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Sallazinos Patisserie is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Sallazinos Patisserie is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sallazinos Patisserie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Sallazinos Patisserie toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Sallazinos Patisserie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sallazinos Patisserie of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9: Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Sallazinos Patisserie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Sallazinos Patisserie toerekenbaar is. Indien Sallazinos Patisserie uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Sallazinos Patisserie zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Sallazinos Patisserie, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Sallazinos Patisserie en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

 1. Sallazinos Patisserie behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Sallazinos Patisserie heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Artikel 11: Wederzijdse verantwoordelijkheden
  Sallazinos Patisserie is verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de overeengekomen diensten, tot binnen de mogelijkheden die de Opdrachtgever hem biedt.
 3. De juistheid van geleverde leads (de te benaderen bedrijven), de stabiliteit van aangeleverde tools (agenda’s, email adressen en eventuele overige noodzakelijke zaken) zijn de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
 4. Eventuele stagnaties, miscommunicaties of annuleringen als gevolg van onjuistheid, nalatigheid of niet bruikbare tools verstrekt door Opdrachtgever, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Sallazinos Patisserie. Sallazinos Patisserie is hier ook niet voor aansprakelijk te stellen.
 5. Annuleringen binnen 7 dagen  van de door Sallazinos Patisserie geleverde diensten ( gemaakte bezoekafspraken bij derden, verkopen aan derden), in opdracht van de Opdrachtgever, vallen binnen de verantwoordelijkheid van Sallazinos Patisserie.
 6. Annuleringen na 7 dagen van de door Sallazinos Patisserie geleverde diensten ( gemaakte bezoekafspraken bij derden, verkopen aan derden), in opdracht van de Opdrachtgever, zijn de verantwoordelijkheid vallen onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 7. Annuleringen die niet direct bij Sallazinos Patisserie gemeld worden, hetzij door derden, hetzij door  Opdrachtgever zelf vallen nimmer onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Sallazinos Patisserie.

Artikel 12 :Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sallazinos Patisserie partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.